RPT

JANUARI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 1
3  – 7 JANUARI

MINGGU TRANSISI
MINGGU 2
10 – 14 JANUARI

MINGGU TRANSISI
MINGGU 3
17 – 21 JANUARI

TEMA: KELUARGA
UNIT 1
TAJUK: Cerita Huda

EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong menolong
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT: KB (Menjana idea, mencirikan),
KP (kinestetik).
Media: Buku teks, komputer,radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah

Kosa Kata:
bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, locengPKJR: Persekitaran Jalan    Raya


1.1     Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran

1.2     Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1     Asas membaca dengan sebutan yang betul.3.1     Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam  
        lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata1.1     Jenis-jenis Jalan Raya


1.2     Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.1.1   Mengecam pelbagai bunyi dalam  
 persekitaran dengan teliti  dan betul.
1.1.2   Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi
          dalam persekitaran yang didengar dengan
          betul.
1.1.3  Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul

1.2.1Mendengar, mengecam dan menyebut
  nama abjad dengan betul dan tepat.

1.2.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
          membunyikan huruf vokal dengan sebutan   
          yang betul.

3.1.1  Melakar pelbagai bentuk atau corak dengankemas dan
         jelas.
3.1.2  Membentuk garisan yang    menyerupai bentuk huruf dengan  kemas dan jelas

4.1.1Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian     
  secara  didik  hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1     Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang  kompleks dan berbahaya.

1.2.1  Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh     meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal.
1.2.2  Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 4
24 – 28 JANUARI

TEMA: KELUARGA
UNIT 2      
TAJUK: Keluarga Huda

EMK: TMK,Keusahawanan

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, kerjasama
Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral
KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait)
BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan.
Media: Buku teks, buku aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas.
Kosa Kata:
Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak.
PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
         bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa  
         dan ayat dengan betul.


2.1      Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1    Asas menulis dengan cara yang betul.


3.2      Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang   diberi dengan betul dan kemas.
4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul ,mengikut konteks.


1.1     Jenis-jenis jalan raya


2.1        Jenis dan cirri-ciri kenderaan

1.2.1  Mendengar, mengecam dan menyebut
          nama abjad dengan betul dan tepat.
1.2.2  Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
          suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

2.1.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.
2.1.2  Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.1.1Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan   kemas dan jelas.
3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk   huruf dengan kemas dan jelas
3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas
3.2.4  Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 
         secara didik hibur

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1.1   Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang      kompleks dan berbahaya.
1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya 
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.1  Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.FEBRUARIMINGGU 4
31 JANUARI –
 4 FEBRUARI

TEMA: KELUARGA
UNIT 3
TAJUK: KASIH IBU


EMK: Kreatif dan inovatif,

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong
Ilmu:P. Moral
KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat.
KB: Mencirikan, mengecam
KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri
Kosa Kata:
dadu, paku, labu, guli
cili, nona, guniPKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan


1.4     Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5     Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.1    Asas membaca dengan sebutan yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.
4.1   Menyebut dan memahami unsur lagu melalui
        nyanyian secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.1.1     Jenis-jenis jalan raya
2.1   Jenis dan cirri-ciri kenderaan

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata panggilan dengan tepat
         bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.bercerita.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
         tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul menggunakan ayat tunggal.

2.1.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.
2.1.2  Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.1  Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas
3.2.2  Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 
         secara didik hibur

5.1.1  Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks
5.1.2  Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.
5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti
         nama diri pertama dan kedua dalam
         pelbagai konteks dengan betul.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
         boleh meningkatkan keselamatan mereka
         sebagai pejalan kaki atau penunggang 
         basikal.

2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 5
7 – 11 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA
MINGGU 6
14 -18
FEBRUARI

Tema : KELUARGA
UNIT 4
Tajuk : Sayang Ayah
EMK:  Kreativiti dan Inovatif,TMK
PK :
Nilai : Kasih sayang
           Hormat- menghormat  Bersyukur
Ilmu : Pendidikan Moral
           Pendidikan Islam
           Pendidikan Muzik
KBT:
KB : Menghubungkait/
  Mencirikan. Mengecam
         Membuat gambaran mental
BCB: Mendengar dengan
          berkesan / Bacaan Intensif
Konstruktivisme: Meneroka
KP: Muzik
       Naturalis
Media :  Buku Teks
              Kad Perkataan
              Benda Maujud
              Kad gambar
              Lembaran kerja
SB:
TB : Kata nama am
KK
datuk, nenek,
rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.

2.1   Asas membaca dengan sebutan yang betul.


2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.


3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

3.4   Menulis imlak dengan tepat.


4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.1.1     Jenis-jenis jalan raya

1.2   Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan  
         suku kata tertutup dengan betul dan tepat.


2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup  
         dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
         mengandungi dua atau tiga suku kata,
         diftong, vokal berganding, digraf dan    
         konsonan bergabung dengan sebutan yang
         betul
3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara
         yang betul dan tulisan yang kemas.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang  
         mengandungi suku kata terbuka dan suku  
         kata
4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
         secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama
         am yang mudah dengan betul mengikut
         konteks.


1.1.1  Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
         boleh meningkatkan keselamatan mereka
         sebagai pejalan kaki atau penunggang
         basikal.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 7
21 – 25 FEBRUARI

Tema  :KELUARGA
UNIT 5
Tajuk  :Saudara mara  Huda
EMK : Kreatif dan  
            Inovatif
PENGISIAN KURIKULUM
Nilai : Kasih saying Hormat  
           Menghormati
           Sopan santun
Ilmu : Pendidikan Moral
          Pendidikan Muzik
Kemahiran Bernilai Tambah
KB  : Menghubungkait
           Menjana Ide   Mengecam  merekacipta
menyusun     Mengumpul dan  Mengelaskan
BCB : Mendengar
           Bacaan Intensif
KP    : Verbal Linguistik
MEDIA :
 Buku teks ,Buku Aktiviti
 Lembaran kerja
 Kad gambar
 Kad perkataan
SISTEM BAHASA
Kata nama am
Kata ganti nama diri
Kata nama khas
KOSA KATA
pak cik , sepupu    
mak cik
datuk, nenek, Proton Saga
bela

PKJR: Jalan raya dan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

4.4   Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi
        yang betul menggunakan bahasa yang indah
        secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata   
        dengan betul mengikut konteks.


1.1     Jenis-jenis jalan raya


1.2   Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.2.4  Mendengar, memahami, menyebut, dan 
          mengeja perkataan yang mengandungi
          suku kata terbuka dan tertutup dengan
          betul dan tepat.
1.2.6  Mendengar, memahami, dan menyebut
          frasa dan ayat tunggal dengan betul dan
          tepat.

2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang
          mengandungi dua atau tiga suku kata,
          diftong, vokal berganding, digraf dan
          konsonan bergabung dengan sebutan yang
          betul.

3.2.4  Menulis perkataan yang mengandungi dua
          atau tiga suku kata, diftong , vokal
          bergading, digraf dan konsonan bergabung
          dengan betul dan tulisan yang kemas.
3.2.6  Menulis ayat tunggal dengan betul dan
          tulisan yang kemas.

4.4.1  Melafazkan pantun dua kerat dengan
          intonasi yang betul secara didik hibur.


5.1.2  Memahami dan menggunakan kata nama
          khas yang mudah dengan betul mengikut
          konteks.

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah    
tempat yang   kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan 
          raya yang boleh meningkatkan 
          keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
          atau penunggang basikal.
1.2.2Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.
MACMINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 8
28 FEBRUARI – 3 MAC

TEMA : Bersih dan Sihat
UNIT 6
Tajuk : Bersihkan Diri
EMK:  Kreativiti dan Inovatif,TMK
PK :
Nilai : Kebersihan
           Tanggungjawab
           Menghargai
          Bersyukur
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
           Pendidikan  Moral
           Pendidikan Muzik
KBT:
KB : Menghubungkait/
         Menjana Idea
         Memadankan
BCB: Mendengar dengan
          berkesan / Bacaan Intensif
KP: Verbal linguistik
Media :  Buku Teks,komputer
              Kad Perkataan
              Benda Maujud
              Kad gambar
              Lembaran kerja
SB:
TB : Kata Ganti Nama Diri
        Pertama dan kedua
        Kata adjektif
        Kata Kerja
KK :  paip, , buih, daun,   tuala, seluar, tupai, kaloi  lantai, murai, sungai, harum,
sekoi

PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.


1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan  
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang   
        diberi dengan betul dan kemas.4.4   Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi
        yang betul menggunakan bahasa yang indah
        secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.

4.1     Sebagai Pejalan kaki
4.2     Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki
7.1     Memilih tempat yang selamat untuk melinas


1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
         mengeja perkataan yang mengandungi dua  
         atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tepat.
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata ganti nama diri pertama
         dan kedua dengan betul dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
         mengandungi dua atau tiga suku kata,
         diftong, vokal berganding, digraf dan
         konsonan bergabung dengan sebutan yang
         betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
         mengandungi perkataan dua atau tiga suku
         kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
         konsonan bergabung dengan sebutan

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
         dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tulisan yang
         kemas.
4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
         intonasi yang betul secara didik hibur.


5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti
         nama diri pertama dan kedua.

4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya
         atau berdekatan jalan raya adalah lebih
         selamat apabila bersama orang dewasa atau
         yang lebih tua.

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap
         lalu lintas adalah selamat daripada berjalan
         mengikut arah yang sama dengan
         kenderaan.

7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
         berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
         dan orang dewasa boleh membantu kanak-
         kanak untuk melintas jalan tersebut.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 9
6 – 10 MAC

UJIAN SARINGAN 1 - LINUSCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1      11 – 19 MAC 2011

MINGGU 10
20 – 24 MAC

TEMA: Bersih dan Sihat

UNIT 7
TAJUK:
Rumah Bersih
Keluarga Kok Meng
Keluarga Devi

EMK:
Keusahawanan,
TMK
PK:
Nilai: Kasih sayang,
hormat menghormati

Ilmu : Pendidikan Moral

KBT:
Menghubungkait,
mengecam, memadan, menjana idea
Media: Gambar tunggal, kad perkataan

BCB : Mendengar dengan berkesan

KP : Verbal-linguistik
SB:
Tatabahasa
Kata nama am
Kosa kata:
dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syilingPKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

1.2   Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi
        bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa,
        dan ayat dengan betul.


1.4   Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan 
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.4.3   Mengujarkan bahasa yang indah dan
        menggunakan bahasa badan dengan kreatif
        melalui lakonan secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.


4.2   Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki7.1   Memilih tempat yang selamat untuk melintas1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
         mengeja perkataan yang mengandungi dua
         atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf, dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tepat.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata panggilan dengan tepat
         bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
         mengandungi perkataan dua atau tiga suku
         kata, diftong, vokal berganding, digraph,
         dan konsonan bergabung dengan sebutan
         yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
         dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf, dan konsonan
         bergabung, dengan betul dan tulisan yang
         kemas.

3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi diftong, vokal berganding,
         digraf, dan konsonan bergabung dengan
         betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan jelas tentang
         sesuatu perkara melalui lakonan secara
         didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.golongan
         kata dengan betul mengikut konteks.
4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap
         lalu lintas adalah selamat daripada berjalan
         mengikut arah yang sama dengan
         kenderaan.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
         berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
         dan orang dewasa boleh membantu kanak-
         kanak untuk melintas jalan tersebut.